Menu Đóng

Toán lớp 1

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính. 24 + 35    52 + 36     77 – 43     58 – 35 ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Bài 2. Điền dấu…

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 32 + 42     94 – 21 50 + 38     67 – 3 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Bài 2. Viết số…