Menu Đóng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 4)

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên có hai chữ số giống nhau.

b) Số lớn nhất, bé nhất có 2 chữ số giống nhau là số nào?

c) Số lớn nhất, bé nhất có hai chữ số khác nhau là số nào?

Bài 2. Cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần.

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự giảm dần.

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước số 24 là: ……

– Số tròn chục liền sau số 28 là: ………

– Số liền sau số 88 là: ………

– Số tròn chục liền trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; – để viết thành các phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + 20 =

34 + 5 – 20 =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên có hai số giống nhau.

Các số tự nhiên có hai chữ số giống nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: 99

XEM THÊM  Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

c) Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98

Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số khác nhau là: 10

Bài 2.

a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 18 < 35 < 60 < 65 < 70 < 72 < 96

b) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: 96 > 72 > 70 > 65 > 60 > 35 > 18

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước số 24 là: 23

– Số tròn chục liền sau số 28 là: 30

– Số liền sau số 88 là: 89

– Số tròn chục liền trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; – để viết thành các phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + 20 = 70

34 + 5 – 20 = 39 – 20 = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số cần tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

XEM THÊM