Menu Đóng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 3)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là…………………………………………

c) Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục và …………đơn vị

Số liền sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục và …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ………     45 – 20 = ………

50 + 37 = ………    99 – 9 = ………

17 – 16 = ………     3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = ……………    38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27     78 – 36     84 – 4     91 + 7

Bài 3. Viết > ; < ; =

a) 39 ……… 74     89 …… 98     56 ……… 50 + 6

68 ……… 66     99 ……100     32 – 2 … 32 + 2

b) 18 + 42 < …… < 22 + 40

Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?

Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 6. Trong đợt thi đua vừa qua bạn Nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?

XEM THÊM  Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Bài 8. Thứ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thứ sau của tuần liền sau là ngày nào trong tháng?

Đáp án & Thang điểm

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số liền trước của 90 là 89;   17 gồm 1 chục và 7 đơn vị

Số liền sau của 99 là 100 ;   50 gồm 5 chục và 0 đơn vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39     45 – 20 = 25     50 + 37 = 87

99 – 9 = 90     17 – 16 = 1     3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17     38cm – 10cm = 28cm

b)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Bài 3. Viết > ; < ; =

a) 39 < 74     89 < 98

56 = 50 + 6 68 > 66

99 < 100     32 – 2 < 32 + 2

b) 18 + 42 < 61 < 22 + 40

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

XEM THÊM  Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Bài giải

Dũng đã cho bạn số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = 20 (điểm 10)

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: 20 điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Có 10 đoạn thẳng và 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần liền sau là ngày 28 trong tháng.

Thứ sáu của tuần liền sau là ngày 29 trong tháng.

XEM THÊM