Menu Đóng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ………..     11 + 46 – 27 = ………..

36 + 25 – 10 = ………..     40 + 37 + 23 = ………..

41 + 28 + 15 = ………..     99 – 72 + 26 = ………..

55 + 22 – 12 = ………..     13 + 25 – 7 = ………….

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

31 + 25 …. 90 – 23     81 – 40 …. 30 + 12

42 + 25 …. 95 – 30     31 + 25 …. 70 – 19

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1.

Bài 5. Nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu cái bút?

Bài 6. Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì?

Bài 7. Cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng có chứa cả bốn số trên.

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84     11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51     40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84     99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65     13 + 25 – 7 = 31

XEM THÊM  Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + 20 + 20 = 50

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = 20 + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

31 + 25 < 90 – 23     81 – 40 < 30 + 12

42 + 25 > 95 – 30     31 + 25 = 70 – 14

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số cần tìm là: 65

Bài 5. Nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu cái bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái bút

Bài 6. Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp thứ hai có số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 bút chì

Bài 7. Các phép tính có thể lập được:

40 + 30 + 20 = 90

90 – 20 – 30 = 40

90 – 20 – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

XEM THÊM