Menu Đóng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34     56 – 20

18 + 71     74 – 3

b) 58cm + 40cm = …………….     57 + 2 – 4 = ……………

Bài 3. Điền dấu >, <, =:

63 …. 60

95 …. 99

88 – 45 …. 63 – 2

17 – 2 …. 68 – 54

49 – 2 …. 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ……….

86 – 30 – 6 = ……….

60 + 20 + 5 = ………..

90 – 30 + 5 = ……….

86 – 6 – 30 = ……….

56 + 20 + 3 = ………..

Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội cho thêm 3 cái nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

XEM THÊM  Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

b) 58cm + 40cm = 98cm     57 + 2 – 4 = 55

Bài 3. Điền dấu >, <, =:

63 > 60

95 < 99

88 – 45 < 63 – 2

17 – 2 < 68 – 54

49 – 2 = 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + 20 + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

Mẹ còn lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan có số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 cái kẹo

Bài 7.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị là: 9 – 4 = 5

Số cần tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

XEM THÊM