Menu Đóng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ 89 đến 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số liền trước của 99 là …… ;     70 gồm …… chục và … đơn vị

Số liền sau của 99 là ……… ;     81 gồm ……chục và … đơn vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ………     45 – 20 = ………

50 + 37 = ………     99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27    78 – 36

98 – 6     100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74     56 ……… 50 + 6

60 ……… 95     32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Hình vẽ bên có :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đáp án & Thang điểm

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số liền trước của 99 là 98 ;     70 gồm 7 chục và 0 đơn vị

Số liền sau của 99 là 100 ;    81 gồm 8 chục và 1 đơn vị

Bài 2.

XEM THÊM  Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

a) 3 + 36 = 39     45 – 20 = 25

50 + 37 = 87     99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78     78 – 36 = 42

98 – 6 = 92     100 – 35 = 65

Bài 3.

79 > 74     56 = 50 + 6

60 < 95     32 – 2 < 32 + 2

Bài 4.

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Hình vẽ bên có :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn có số cây bưởi là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 cái kẹo

XEM THÊM