Menu Đóng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg – Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM = 15cm. Điểm G thuộc tia AM là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài AG là:

A. 12cm      B. 10cm      C. 15cm      D. 5cm

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó trực tâm tam giác ABC là:

A. Điểm A      B. Điểm B

C. Điểm C      D. Không xác định được

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC. Các đường phân giác cắt nhau tại I, khi đó số đo góc (ABI) ̂ là:

A. 45o      B. 22,5o      C. 30o      D. 60o

Câu 4: Trực tâm của tam giác là:

A. Giao điểm của ba đường trung tuyến

B. Giao điểm của ba đường phân giác

C. Giao điểm của ba đường trung trực

D. Giao điểm của ba đường cao

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 10cm, đường trung tuyến AM ( M thuộc BC) có độ dài là 8cm. Khi đó độ dài BC là:

A. 12cm      B. 14cm      C. 10cm      D. 8cm

Câu 6: Giao điểm của ba đường phân giác có tính chất:

A. Cách đều ba đỉnh của tam giác

B. Cách đều ba cạnh của tam giác

C. Luôn nằm ngoài tam giác

XEM THÊM  Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg - Trắc nghiệm - Tự luận 2)

D. Luôn trùng với một đỉnh của tam giác

Câu 7: Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm. M là điểm không thuộc đường thẳng AB thỏa mãn MA = MB. Khẳng định nào dưới đây sai?

A. ΔMIA = ΔMIB

B. Tam giác MAB đều

C. MI vuông góc với AB

D. MI là đường trung trực của đoan thẳng AB

Câu 8: Cho tam giác ABC có góc ∠A = 80o, các đường phân giác BD, CE cắt nhau ở I. Tính (BIC)

A. 90o      B. 100o      C. 130o      D. 110o

B. Phần tự luận (6 điểm)

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1.25 điểm

1 2 3 4 5 6 7 8
B A B D A B B C

Câu 1: Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên AG = 2/3 AM = 2/3.15 = 10cm.

Chọn B

Câu 2: Chọn A

Câu 3: Tam giác ABC vuông có AB=AC nên ABC là tam giác vuông cân

Khi đó ∠C = ∠(ABC) = 45o

Mà BI là tia phân giác của góc ABC nên ∠(ABI) = 45o : 2 = 22,5o. Chọn B

Câu 4: Chọn D

Câu 5: Tam giác ABC cân tại A nên AM đồng thời là đường cao và M là trung điểm của BC

Khi đó ta có BM2 = AB2 – AM2 = 102 – 82 = 36 ⇒ BM = 6cm.

⇒ BC = 6.2 = 12cm. Chọn A

Câu 6: Chọn B

Câu 7: Chọn B

Câu 8: Trong tam giác ABC có:

∠A + ∠(ABC) + ∠(ACB) = 180o ⇒ ∠(ABC) + ∠(ACB) = 180o – 80o = 100o

Mà BI và CI lâ các tia phân giác nên

∠(ABC) + ∠(ACB) = 2.∠(IBC) + 2.∠(ICB) = 2 (∠(IBC) + ∠(ICB) )

XEM THÊM  Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 chọn lọc, có đáp án

Suy ra ∠(IBC) + ∠(ICB) = 50o

Mà ∠(IBC) + ∠(ICB) + ∠(BIC) = 180o ⇒ ∠(BIC) = 130o. Chọn C

XEM THÊM