Menu Đóng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg – Trắc nghiệm – Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Giao điểm của ba đường trung tuyến trong tam giác được gọi là:

A. Trực tâm

B. Trọng tâm

C. Trung điểm

D. Tâm đường tròn ngoại tiếp

Câu 2: Cho tam giác ABC nhọn có I là giao điểm của hai đường cao kẻ từ B và C.

Khi đó AI là:

A. Đường cao kẻ từ A

B. Đường phân giác kẻ từ A

C. Đường trung tuyến kẻ từ A

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB, d là đường trung trực của AB. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. Giao điểm của AB và d là trung điểm của AB

B. d cắt AB tại điểm M sao cho AM < AB

C. Mọi điểm nằm trên d cách đều hai đầu mút A, B

D. d vuông góc với AB

Câu 4: Cho tam giác ABC có góc ∠A = 30o, ∠B = 100o. Các tia phân giác cắt nhau tại E. Khi đó số đo góc (ACE) là:

A.65o      B. 30o      C. 50o      D. 25o

B. Phần tự luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC có hai đường cao AK và BH cắt nhau tại I, biết

∠A = 60o, ∠B = 70o

a. So sánh các cạnh của tam giác ABC

b. Tính góc (AIB)

Đáp án và thang điểm

XEM THÊM  Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Qhgcytttg - Trắc nghiệm - Tự luận 1)

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4
B A B D

Câu 1: Chọn B

Câu 2: Chọn A

Câu 3: Chọn B

Câu 4: Ta có ∠C = 180o – 30o – 100o = 50o

Khi đó ∠(ACE) = 50o : 2 = 25o. Chọn D

B. Phần tự luận (6 điểm)

a. Hình vẽ ( 1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Vì ∠A = 60o,B = 70o nên ∠C = 180o – 60o – 70o = 50o ( 1 điểm)

Vì C < A < B ⇒ AB < BC < AC ( 1 điểm)

b. Trong tam giác vuông ABH có ∠(ABH) + ∠(AHB) + ∠(BAH) = 180o

Nên ∠(ABH) = 180o – 60o – 90o = 30o ( 1 điểm)

Trong tam giác vuông ABK có (BAK) + (ABK) + (BKA) = 180o

Nên ∠(BAH) = 180o – 70o – 90o = 20o ( 1 điểm)

Trong tam giác ABM có ∠(ABI) + ∠(BAI) + ∠(IAB) = 180onên

∠(AMB) = 180o – 20o – 30o = 130o ( 1 điểm)

XEM THÊM