Menu Đóng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg – Trắc nghiệm – Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM = 9cm. Điểm G nằm trên AM sao cho AG = 6cm. Khi đó G là:

A. Trọng tâm của tam giác

B. Trực tâm của tam giác

C. Giao điểm của ba đường trung trực

D. Giao điểm của ba đường phân giác

Câu 2: Cho tam giác ABC, đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại E. Khi đó

A. EA < EB < EC

B. EA = EB = EC

C. EA < EB = EC

D. EA = EB < EC

Câu 3: Cho tam giác ABC đều. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M. Khi đó số đo góc (BAM) là:

A. 30o      B. 40o      C. 35o      D. 45o

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó trực tâm tam giấc ABC là:

A. Điểm C           B. Điểm B

C. Điểm A           D. Không xác định

B. Phần tự luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC có hai đường cao AH, BK cắt nhau tại điểm M. Biết

∠A = 55o, ∠B = 67o

a. So sánh các cạnh của tam giác ABC

b. Tính (AMB)

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

XEM THÊM  Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg - Trắc nghiệm 1)
1 2 3 4
A B A C

Câu 1: Ta có AG/AM = 6/9 = 2/3 nên G là trọng tâm tam giác. Chọn A

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Vì tam giác ABC đều nên ∠(BAC) = 60o

AM là tia phân giác nên ∠(BAM) = 60o : 2 = 30o. Chọn A

Câu 4: Chọn C

B. Phần tự luận (6 điểm)

a. Hình vẽ ( 1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Vì ∠A = 55o, ∠B = 67o nên ∠C = 180o – 55o – 67o = 58o

Vì A < C < B ⇒ BC < AB < AC ( 1 điểm)

b Trong tam giác vuông ABK có ∠(ABK) + ∠(AKB) + ∠(BAK) = 180o

Nên ∠(ABK) = 180o – 55o – 90o = 35o ( 1 điểm)

Trong tam giác vuông ABH có ∠(BAH) + ∠(ABH) + ∠(BHA) = 180o

Nên ∠(BAH) = 180o – 67o – 90o = 23o ( 1 điểm)

Trong tam giác ABM có ∠(ABM) + ∠(BAM) + ∠(MAB) = 180o nên

∠(AMB) = 180o – 23o – 35o = 122o ( 1 điểm)

XEM THÊM