Menu Đóng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg – Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm tam giác ABC thì

A. AM = AB           B. AG = 2/3 AM

C. AG = 3/4 AB           D. AM = AG

Câu 2: Cho tam giác ABC có góc B = 40o, các đường phân giác AD, CE cắt nhau ở F. Tính (AFC)

A. 80o      B. 90o      C. 100o      D. 110o

Câu 3: Cho tam giác ABC đểu, M là trung điểm của BC, AM = 12cm. Gọi H là trực tâm tam giác ABC. Khi đó AH bằng:

A. 8cm      B. 6cm      C. 4cm      D. 5cm

Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng về đường trung trực của đoạn thẳng AB

A. Đi qua một điểm bất kì thuộc đoạn thẳng AB

B. Các điểm nằm trên đường trung trực cách đều hai đầu mút A, B

C. Song song với đoạn thẳng AB

D. Có vô số đường thẳng là đường trung trực của AB

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường trung tuyến BK và CF cắt nhau tại G. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. AG là tia phân giác của góc A của tam giác ABC

B. AG là đường trung trực của BC của tam giác ABC

C. AG là đường cao của tam giác ABC

XEM THÊM  Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg - Trắc nghiệm - Tự luận 1)

D. Cả ba khẳng định đều đúng

Câu 6: Tam giác ABC có ∠A = 80o, ∠B = 40o. Các đường phân giác BD, CE cắt nhau tại I. Khi đó số đo góc (ACI) là:

A. 100o      B. 80o      C. 60o      D. 30o

Câu 7: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM. Điểm G thuộc tia AM là trọng tâm của tam giác ABC. Biết AG=6cm. Độ dài AM là:

A. 8cm      B. 9cm      C. 12cm      D. 14cm

Câu 8: Điểm cách đều ba cạnh của tam giác là:

A. Giao điểm của ba đường cao

B. Giao điểm của ba đường trung trực

C. Giao điểm của ba đường trung tuyến

D. Giao điểm của ba đường phân giác

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1.25 điểm

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8
B D A B D D B D

Câu 1: Chọn B

Câu 2: Ta có ∠(ABC) + ∠(ACB) + ∠(BAC) = 180o ⇒ ∠(ACB) + ∠(BAC) = 180o – 40o = 140o

Vì AD và CE là các tia phân giác nên

∠(ACB) + ∠(BAC) = 2.∠(ACF) + 2.∠(CAF) = 2(∠(ACF) + ∠(CAF) ) = 140o

∠(ACF) + ∠(CAF) = 70o mà ∠(ACF) + ∠(CAF) + ∠(AFC) = 180o ⇒ ∠(AFC) = 110o. Chọn D

Câu 3: Vì tam giác ABC đều nên H đồng thời là trong tâm.

Có AH = 2/3 AM = 2/3.12 = 8cm. Chọn A

Câu 4: Chọn B

Câu 5: Chọn D

Câu 6: Ta có ∠C = 180o – 80o – 40o = 60o

Vì CI là tia phân giác của góc C nên ∠(ACI) = 60o : 2 = 30o. Chọn D

Câu 7: Ta có G là trọng tâm tam giác ABC nên AM = 3/2 AG = 3/2.6 = 9cm.

XEM THÊM  Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay

Chọn B

Câu 8: Chọn D

XEM THÊM