Menu Đóng

LƯU Ý VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT


Số chia hết cho 2 và 3 thì chia hết cho 6.
Số tận cùng là: 00, 25, 50, 75 thì chia hết cho 25.
Số tận cùng là số 3 chữ số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.
Số tận cùng là số 3 chữ số chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.

XEM THÊM  GIẢI TOÁN TẠO LẬP SỐ