Menu Đóng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao – Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số thích hợp là:

A. 700    B. 7000    C. 70    D. 7

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Hình bên có:

A. 4 tam giác

B. 5 tam giác

C. 5 tứ giác

D. 3 tứ giác

Câu 3: Hai số có tổng là 390. Số bé là số có 2 chữ số, nếu viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Số lớn là:

A. 90    B. 387    C. 345    D. 336

Câu 4: Cho 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A. 6 số    B. 12 số    C. 18 số    D. 24 số

Câu 5: Hôm nay là thứ năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là thứ mấy:

A. Thứ tư    B. Thứ năm     C. Thứ sáu    D. Thứ bảy

Câu 6: Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A. 305     B. 350     C. 1525    D. 525

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức

a. 25178 + 2357 x 3

b. 42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị là 7. Nếu chuyển chữ số 7 từ hàng đơn vị lên đầu ta được số mới gấp 2 lần số cũ và thêm 21 đơn vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số người mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A ít hơn 50 bạn và nhiều hơn 40 bạn.

XEM THÊM  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 (1 điểm): Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê. Cứ 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì đổi được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. 25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b. 42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số cần tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × 20 + 35

ab × 20 – ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số cần tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia làm 5 tổ mà số bạn mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh lớp 4A chia hết cho 5. Mà lớp 4A có số học sinh nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 nên lớp 4A có 45 bạn.

Giả sử tất cả các bạn đều trồng được 6 cây thì tổng số cây là:

45 × 6 = 270 (cây)

Số cây dư ra so với thực tế là:

270 – 220 = 50 (cây)

Số bạn trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số bạn trồng được 6 cây là:

45 – 25 = 20 (bạn)

XEM THÊM  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 2)

Đáp số: 20 bạn trồng 6 cây

25 bạn trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Vì 9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê nên 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê.

Mà 5 quả táo lại đổi được 2 quả lê nên 18 quả cam đổi được tất cả 4 + 5 = 9 quả táo, do đó cứ 2 quả cam đổi được 1 quả táo.

Ta lại có: 5 quả táo đổi được 2 quả lê, nên 10 quả cam đổi được 2 quả lê, hay 5 quả cam được 1 quả lê.

Vậy người đó đổi được tất cả 17 quả táo và 13 quả lê thì mang đi số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

XEM THÊM