Menu Đóng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cộng của 4 số là 14, trung bình cộng của 3 trong 4 số đó là 15. Số còn lại là:

A. 11    B. 12     C. 13    D. 15

Câu 2: Trong các tích dưới đây, tích nào gần kết quả 4000 nhất?

A. 528 × 7    B. 748 × 6     C. 812 × 5     D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm. Nếu hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì diện tích là:

A. 40cm²    B. 60 cm²     C. 80 cm²     D. 100 cm²

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A. 444     B. 434    C. 424     D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc thế kỷ thư mấy?

A. XII     B. XIII     C. XIV     D. XV

Câu 6: Một cây bút giá 3500 đồng. Nếu mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em mua hết bao nhiêu tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a. 237 + 357 + 763

b. 2345 + 4257 – 345

Câu 2 (2 điểm): Cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Tổng các số hạng của dãy trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Trong sân, người ta đào 9 hố hình vuông cạnh 3 dm để trồng cây. Hỏi diện tích còn lại trên sân là bao nhiêu?

XEM THÊM  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b. 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số trên là dãy số cách đều 4 đơn vị

a. Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : Khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b. Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều dài hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

Diện tích 1 hố trồng cây hình vuông là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích sân trường còn lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: 1 năm thường có 365 ngày, 1 năm nhuận có 366 ngày ( tháng 2 có 29 ngày). Mà cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, nhưng năm 2016 (năm nhuận) đã qua tháng 2, nên trong vòng 60 năm nữa có 60 : 4 = 15 năm nhuận, nên số năm thường là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa có tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

XEM THÊM  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)

Mà 1 tuần lễ có 7 ngày, nên ta có số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) và dư 5 ngày

Vậy 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba thì 60 năm nữa ngày 8 tháng 3 sẽ là chủ nhật.

XEM THÊM