Menu Đóng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản – Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000     B. 4000     C. 400     D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc thế kỉ:

A. XVIII     B. XIX     C. XX     D. XVII

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =………………….kg

A. 585     B. 5850     C. 5085     D. 5805

Câu 4: Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40     B. 42     C. 44     D. 46

Câu 5: Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.

B. Góc tù lớn hơn góc vuông.

C. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt.

D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích mảnh đất đó.

A. 36m2     B. 360m2     C. 3600m2     D. 120m2

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính và tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính giá trị biểu thức m – 187 + n, với m = 348 và n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 4: Hai số có tổng là số lớn nhất có hai chữ số, biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

XEM THÊM  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C D B C

Phần II. Tự luận

Câu 1 ( 2 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

56897 + 28896 = 85793

586 x 6 = 3516

78652 – 4689 = 73963

726 : 6 = 121

Câu 2 (1 điểm):

Với m = 348 và n =156 ta có: m – 187 + n = 348 – 187 + 156 = 317

Câu 3 (2 điểm) :

Thửa ruộng thứ 2 thu được số thóc là

(72 – 18) : 2 = 27 (tạ)

Thửa ruộng thứ 1 thu được số thóc là

72 – 27 = 45 (tạ)

Đáp số: Thửa ruộng 1: 45 tạ

Thửa ruộng 2: 27 tạ

Câu 4 (2 điểm ) :

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

Số thứ 2 là: 99 – 10 = 89

Đáp số: 89

XEM THÊM