Menu Đóng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số nào ứng với cách đọc sau:

Tám triệu chín trăm nghìn bốn trăm hai mươi.

A. 8900420     B. 8904420    C. 8942000

Câu 2: Giá trị của chữ số 5 trong số 356 238 là

A. 50.     B. 5000.    C. 50 000.

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 72 125; 72 416; 72 512 là

A. 72 125.     B. 72 416.     C. 72 512.

Câu 4: 2 tấn 35kg = …kg

A. 2 035.     B. 235.     C. 2 350.

Câu 5: 2 giờ 20 phút =…phút

A. 120.     B. 140.     C. 104.

Câu 6: Trung bình cộng của các số 40 ; 28 ; 22 là:

A. 20.     B. 30.     C. 90.

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đăt tính rồi tính

4327 + 2856

7535 – 3245

245 x 3

25745 : 5

Câu 2: Điền dấu > ; < ; =

a) 2 tấn 3 tạ………23 tạ b) ngày……20 giờ
c) 200 năm ……1 thế kỉ d) 3 giờ 20 phút…..200 phút

Câu 3: Tính thuận tiện:

64 + 45 + 36 + 55

Câu 4:. Một trường tiểu học có 280 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 20 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C A B B

Phần II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2 (2 điểm ) mỗi ý đúng 0,5 điểm:

XEM THÊM  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 có đáp án (Đề 2)

a) 2 tấn 3 tạ = 23 tạ. b) ngày < 20 giờ

c) 200 năm > 1 thế kỉ d) 3 giờ 20 phút = 200 phút

Câu 3 (1 điểm):

64 + 45 + 36 + 55

= (64 + 36) + (45 + 55) (0,5 điểm)

= 100 + 100 (0,25 điểm)

= 200. (0,25 điểm)

Câu 4 (2 điểm):

Trường có số học sinh nữ là:

(280 + 20) : 2 = 150 (học sinh)

Trường có số học sinh nam là

150 – 20 = 130 (học sinh)

Đáp số: Nữ : 150 học sinh

Nam: 130 học sinh

XEM THÊM