Menu Đóng

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 (Đề 1)

Bài 1. (3 điểm) Tính

a) -9 + 7

b) -7 – 2

c) -8 . (-7)

d) (-3)2 . 5

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 9 = -7

b) x – 4 = -8

c) | x | – 2 = 5

d) |x – 2| = 5

Bài 3. (3 điểm)

a) Tìm x sao cho x + 2011 là số nguyên dương nhỏ nhất.

b) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) -2

b) -9

c) 56

d) (-3)2 . 5 = 9 . 5 = 45

Bài 2.

a) x + 9 = -7

x = -7 – 9

x = -16

b) x – 4 = -8

x = -8 + 4

x = -4

c) | x | – 2 = 5

| x | = 5 + 2

| x | = 7

x = ±7

d) | x – 2 | = 5

x – 2 = 5 hoặc x – 2 = -5

x = 5 + 2 hoặc x = -5 + 2

x = 7 hoặc x = -3

Bài 3.

a) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Do đó, ta có : x + 2011 = 1

x = 1 – 2011 = -2010

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 là -99 ; -98 ; … ; 98 ; 99

Tổng cần tìm là: ( -99 + 99 ) + ( -98 + 98 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0 + 0 + … + 0 = 0

 

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 (Đề 2)

Bài 1. ( 4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x – 9 = -14

b) 2( x + 7 ) = -16

c) |x – 9| = 7

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

Bài 2. (4 điểm) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn:

a) -3 < x < 2

b) -2011 < x < 2011

Bài 3.

Cho x1 + x2 + x3 + … + x2011 = 0 và

x1 + x2 = x3 + x4 = … = x2009 + x2010 = 2. Tính x2011

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) x – 9 = -14

x = -14 + 9

x = -5

b) 2( x + 7 ) = -16

XEM THÊM  Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2

2( x + 7 ) = 2 . ( -8 )

x + 7 = -8

x = -8 – 7 = -15

c) | x – 9 | = 7

x – 9 = 7 hoặc x – 9 = -7

x = 7 + 9 hoặc x = -7 + 9

x = 16 hoặc x = 2

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

x – 5 = 0 hoặc x + 7 = 0

x = 5 hoặc x = -7

Bài 2.

a) -3 < x < 2 , x ∈ Z. Do đó : x ∈ { -2 ; -1 ; 0 ; 1 }

Tổng các số nguyên x là : -2 + (-1) + 0 + 1 = -2

b) -2011 < x < 2011; x ∈ Z. Do đó x ∈ { -2010 ; -2009 ; … ; 2009 ; 2010 }

Tổng các số nguyên x là : ( -2010 + 2010 ) + ( -2009 + 2009 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0

Bài 3.

Ta có: ( x1 + x2) + ( x3 + x4) + … + ( x2009 + x2010)

= 2 + 2 + … + 2 ( 1005 số hạng)

⇒ x1 + x2 + x3 + … + x2009 + x2010 = 2010

Mà x1 + x2 + x3 + … + x2011 = 0

Nên 2010 + x2011 = 0. Vậy x2011 = -2010

 

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 (Đề 3)

Bài 1. (3 điểm) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: –48 ; 48 ; 84 ; –84 ; 0 ; –32.

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 4 = –14 – 9

b) 3x = –14 + 2

c) 2| x | = 4 – (–8)

d) |x – 2| = 7

Bài 3. (3 điểm) Tìm các số nguyên x biết: x + 1 là ước của x + 32.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

–84 < –48 < –22 < 0 < 48 < 84

Bài 2.

a) x + 4 = – 14 – 9

x + 4 = – 23

x = – 23 – 4

x = – 27

b) 3x = – 14 + 2

3x = – 12

x = – 12 : 3

x = – 4

c) 2| x | = 4 – (– 8)

2| x | = 12

| x | = 6

x = 6 hoặc x = – 6

d) |x – 2| = 7

x – 2 = 7 hoặc x – 2 = – 7

x = 9 hoặc x = – 5

Bài 3.

x ∈ { 3 ; 1 ; 39 ; – 35 }

x + 32 = x + 1 + 31

x + 1 là ước của x + 32 ⇒ x + 32 ⋮ x + 1 ⇒ 31 ⋮ x + 1

XEM THÊM  Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án, cực sát đề chính thức

⇒ x + 1 ⇒ { 1 ; – 1 ; 31 ; – 31 } ⇒ x ∈ { 0 ; – 2 ; 30 ; – 32 }

XEM THÊM